Verksamhet idag

Ålands sjöräddningssällskap är en ideell förening som har i huvuduppgift att rädda människoliv till sjöss. Insatsområdet är landskapet Åland samt havsområdena runt och i närheten av landskapet. Sjöräddningens vision är att bedriva en aktiv och effektiv verksamhet där ingen människa ska omkomma till sjöss. Utryckningstiden för samtliga enheter överstiger sällan 15 minuter.

Sjöräddningssällskapets syfte är att:

  • Rädda människoliv till sjöss
  • Rädda egendom till sjöss
  • Miljöräddning
  • Handräckningsuppdrag
  • Förebyggande verksamhet

Sjöräddningssällskapet stöder, organiserar och utför sjöräddning. Vi utvecklar nya metoder och utrustning för ökad sjösäkerhet, bedriver informationsarbete för att förebygga olyckor samt öka kunskapen för att höja säkerheten till sjöss. 

Sjöräddningens anställda samt de frivilliga sjöräddarna står till myndigheternas förfogande vid sjöräddning, brand, oljebekämpning samt övriga situationer där sällskapets tjänster påkallas. Sällskapet har jour dygnet runt, året om och kan påkallas av såväl medlemmar vid icke livshotande situationer, som Alarmcentralen och Sjöräddningscentralen i Åbo.

Sällskapet arbetar med olika utbildningsinsatser, exempelvis informerar vi om sjösäkerhet till elever i landskapets skolor och håller kurser för båtförare. Vi arbetar även för en ökad kännedom om sjöräddningssällskapet bland politiker, myndigheter och allmänheten.

Kärnan i Ålands Sjöräddningssällskaps verksamhet är de frivilliga sjöräddarna. Dessa utbildas kontinuerligt på respektive station under hela året, men deltar även i centrala utbildningar i egen regi samt i samarbete med andra aktörer både i fastlandet och i Sverige. Sällskapets båtar har under åren blivit snabbare och effektivare, vilket ställer högre krav på våra frivilliga sjöräddare.

Ålands Sjöräddningssällskaps frivilliga sjöräddare finns stationerade på sex olika stationer: Brändö, Eckerö, Lumparland, Mariehamn, Saltvik och Vårdö. Till varje station hör en frivillig stationschef som har det övergripande praktiska ansvaret över stationens drift. Stationscheferna rapporterar till Verksamhetsledaren och styrelsen. Stationscheferna på varje station sköter arbetet med att rekrytera, utbilda och leda de frivilliga.

Det totala antalet frivilliga är ca 150 personer vid ingången av 2023 och det sammantagna antalet utförda uppdrag per år ligger mellan 100-120 stycken

För att stödja den frivilliga verksamheten har sällskapet fem anställda personer med olika ansvarsområden. De befattningar som finns i dag är Verksamhetsledare, Teknisk chef, Teknisk assistent, Lageransvarig samt Administratör/kommunikatör. Samtliga anställda skall finnas till förfogande för andra arbetsuppgifter än de beskrivna samt alltid verka utifrån den frivilliga verksamhetens utveckling och behov. De anställda utgör även det joursystem vilket säkerställer att samtliga utryckningar hanteras, samt även är en förutsättning för bemanning av oljebekämpningsfartyget Svärtan.

Till verksamheten hör en tillsatt styrelse vars uppdrag är att bereda frågor, förvalta beslut, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. Styrelsen arbetar även de på frivillig basis och erhåller inga arvoden för sitt arbete.

Eftersom sällskapet är en ideell förening så är ekonomiska bidrag i form av enskilda medlemskap, donationer samt bidrag från olika projekt och samhällsinstanser av avgörande betydelse för att sjöräddningen ska kunna fortleva och rädda liv till havs. Under slutet av 2022 uppgick de betalande medlemmarna till totalt 1948 stycken. Dessa utgör en stor del av den totala finansieringen. Genom att vara medlem bidrar man till att Ålands Sjöräddningssällskap r.f kan fortsätta att utföra livräddande sjöräddningsuppdrag men även den förebyggande sjöräddningen.