Stadgar för Ålands Sjöräddningssällskap r.f.

§ 1
Föreningens namn är Ålands Sjöräddningssällskap r.f. och kallas i dessa stadgar för Sällskapet. Dess hemort är Mariehamns stad.

§ 2
Sällskapet, som tillkommit på initiativ av Ålands Skeppsbefälhavareförening r.f., har till uppgift att inom landskapet Åland väcka och vidmakthålla intresset för frivillig sjöräddningsverksamhet och dess effektivisering genom att utföra aktivt sjöräddningsarbete samt övrig humanitär eller allmännyttig verksamhet till sjöss eller vid kusten, i den mån sådan verksamhet kan utövas utan att sällskapets huvudsyften därigenom äventyras.
För förverkligandet av detta ändamål samt för finansierandet av sin verksamhet insamlar sällskapet medel i form av medlemsavgifter samt emottager donationer, gåvor och understöd.

§ 3
Sällskapet har rätt att anskaffa och besitta såväl fast som lös gendom, att med vederbörligt tillstånd anordna lotterier, penninginsamlingar, basarer mm. dylika, samt emottaga och förvalta donationer och testamenterade medel i enlighet med donators och testators förordnande.

§ 4
Medlemmar i sällskapet är sådana organisationer och andra juridiska eller enskilda personer, vilka av sällskapets styrelse godkänts som medlemmar. Sällskapets styrelse har rätt att utesluta medlem, som konstaterats ha handlat mot sällskapets syftemål och intressen.
Medlemmarna är stiftande och ständiga medlemmar samt års medlemmar.
Sällskapets höstmöte beslutar om stiftande medlems större och ständiga medlems mindre engångsmedlemsavgift ävensom om årsmedlems årsavgift.

§ 5
Sällskapet kan medelst styrelsens beslut till hedersmedlemmar kalla personer, vilka med ett särskilt stort intresse arbetat för sällskapet och därigenom eller på annat sätt i betydande grad understött dess verksamhet.

§ 6
Sällskapet företräds och dess verksamhet leds av en styrelse bestående av minst fem och högst femton vid föreningens vårmöte för ett år valda ordinarie medlemmar samt två suppleanter. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt utser sekreterare. Styrelsen kan även utse en verksamhetsledare för sällskapet samt tillsätta kommittéer för olika specialuppdrag.
Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande och två andra medlemmar är närvarande. Frågor avgörs med enkel röstövervikt, vid lika röstetal gäller den mening som av ordförande biträdes. Arvode utgår inte till styrelsen.

§ 7
Sällskapets namn tecknas av ordförande ensam eller de som styrelsen utser, tvenne tillsammans.

§ 8
Styrelsen sammanträder då ordförande finner det erforderligt. I kallelse till sammanträde, som bör delgivas styrelsen minst två dagar före sammanträdet, skall angivas de ärenden som är avsedda att behandlas. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.

§ 9
Sällskapets räkenskaper avslutas per kalenderår och revisionen bör vara slutförd senast inom mars månad.

§ 10
Sällskapets har två föreningsmöten. Sällskapets vårmöte hålls senast inom april månad och sällskapets höstmöte senast inom september månad. Föreningsmötet är beslutfört då minst tio medlemmar är närvarande. Kallelse till föreningsmöte utfärdas av styrelsen minst sju dagar före mötesdagen, med annons i inom landskapet Åland regelbundet utkommande allmän tidning eller genom brev till envar medlem. Vid föreningsmöte har envar medlem en röst. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val då ärendet avgöres genom lottning.
Extra föreningsmöte kan hållas då styrelsen anser det nödvändigt eller då minst en tiondel av föreningsmedlemmarna hos styrelsen skriftligen yrkar därom.

§ 11
Vid sällskapets vårmöte behandlas följande frågor:
Konstatera, att mötet är stadgeenligt sammankallat
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två protokolljusterare
Föredragning av styrelsens årsberättelse och revisorernas berättelse
Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och funktionärerna.
Val av styrelse och suppleanter
Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant
Övriga i kallelsen omnämnda ärenden.

§ 12
Vid sällskapets höstmöte behandlas följande frågor:
Konstatera att mötet är stadgeenligt sammankallat
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val två protokolljusterare
Godkännande av verksamhetsplan för följande verksamhetsår
Godkännande av budget för följande verksamhetsår
Fastställande av medlemsavgifter
Övriga i kallelsen omnämnda ärenden.

§ 13
Förslag till ändring av dessa stadgar eller till sällskapets upplösning bör behandlas vid två Föreningsmöten, av vilka det senare skall hållas minst två veckor efter det föregående och för beslut erfordras minst 2/3 majoritet av de angivna rösterna. Beslut av försäljning av sällskapet tillhörig fast egendom bör omfattas av minst 2/3 majoritet av de angivna rösterna.

§ 14
Vid sällskapets upphörande överlåtes dess kvarblivna medel till en i landskapet Åland verksam sammanslutning med motsvarande syftemål.

§ 15
I övrigt skall bestämmelserna i gällande föreningslag följas.